Pirkimo Taisyklės Anglų Kalbos Mokykla . LT Puslapyje

 1. Bendrosios nuostatos ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

1.1. Šios internetinės pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau tekste, – Taisyklės) nustato Pardavėjo (Snarskis Capital Ltd. „Anglukalbosmokykla.lt”) bei Pirkėjo (asmens, perkančio prekes internetinėje parduotuvėje)  tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant prekes/paslaugas internetiniame puslapyje www.anglukalbosmokykla.lt. Su Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis šios internetinės parduotuvės paslaugomis.
1.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių/paslaugų užsakymą sutinka su internetinės parduotuvės Taisyklėmis ir apmoka už prekes/paslaugas.

1.3. Prekė/Paslauga sutartyje yra laikoma Anglų Kalbos Mokyklos vaizdo įrašų mokymų prenumeratos, kurių minimali trukmė yra 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo dienos.

 1. Pirkėjo teisės

  2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes/paslaugas internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2.2. Pirkėjas turi teisę bet kada nutraukti šių prekių/paslaugų prenumeratą. Atšauktų prekių/paslaugų galiojimas ir naudojimas bus aktyvus iki kito jau nebeaktyvios prenumeratos atnaujinimo datos. Prenumeratos likusių dienų skaičių galite pasitikrinti Vartotojo Paskyroje – Prenumeratos.

2.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių/paslaugų asortimentu, jų kainomis bei panaudojimu.
2.4. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu (duomenys pateikiami Interneto puslapyje, skiltyje Kontaktai).

 1. Pirkėjo pareigos

  3.1. Internetine parduotuve gali naudotis ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.
  3.2. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje www.anglukalbosmokykla.lt, įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save (vardą, pavardę, adresą, el. paštą bei telefono numerį).
  3.3. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją.
  3.4. Pirkėjas, užsisakęs prekę/paslaugą, privalo apmokėti Pardavėjo nurodytą sumą už prekes/paslaugas iš karto po užsakymo pateikimo.
  3.5. Mokėdamas už prekes/paslaugas Pirkėjas turi nurodyti atsiskaitomos kortelės (debetinės ar kreditinės) numerį, pagal kurį Pardavėjas priėmęs mokestį įgalins pirkėjo perkamas prekes/paslaugas.
  3.6. Pirkėjas, naudodamasis šios internetinės parduotuvės paslaugomis, sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.

 2. Pardavėjo teisės

  4.1. Pirkėjui pažeidus šias Taisykles ar bandant pakenkti internetinės parduotuvės / mokymų platformos veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis šia internetine parduotuve / mokymų platforma.
  4.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų informavimo.
  4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių turinį. Naujausios taisyklės publikuojamos internetiniame puslapyje www.anglukalbosmokykla.lt.
  4.4. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių/paslaugų, jei Pirkėjas neapmoka visos prekių kainos.
  4.5. Pardavėjas turi teisę siųsti registracijos metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją apie internetinės parduotuvės veiklą bei parduodamas prekes/paslaugas.
  4.6. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų

 3. Pardavėjo pareigos

  5.1. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių/paslaugų asortimentą bei kainas.
  5.2. Pirkėjui užsisakius prekes/paslaugas internetinėje parduotuvėje ir už jas atsiskaičius per Taisyklių 3.4. punkte numatytą terminą.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėjus tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šie duomenys turi būti naudojami prekių pristatymo tikslais.

 1. Prekių/Paslaugų pristatymas

  6.1. Pardavėjas suteikia Pirkėjui priėjimą prie užsakytų prekių/pasalugų iš karto po sėkmingo apmokėjimo naudojantis Paypal arba Stripe mokėjimo platformomis.

6.2. Pardavėjas suteikia pirkėjui naudotis mokymų platformos paslaugomis 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo dienos.

6.3. Pardavėjas suteikia vartotojui prieiga prie užsakytų prekių/paslaugų (mokėjimo plano) tol, kol sėkmingi mokėjimai yra atliekami iš vartotojo debetinės ar kreditinės kortelės. Mokėjimai atliekami automatiškai kas 30 kalendorinių dienų.

 1. Šalių atsakomybė

  7.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą internetinėje parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių.
  7.2. Pirkėjas atsako už prisijungimo prie internetinės parduotuvės / mokymų platformos duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.
  7.3. Pirkėjas atsako už žalą atsiradusią dėl prekių/paslaugų naudojimo ne pagal instrukcijas ar nesilaikant kitų saugumo reikalavimų bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos naudojimosi tvarkos.

7.4 Pardavėjas stebi ir gali identifikuoti kada prisijungimo duomenys buvo naudoti ne Pirkėjo, o trečiųjų šalių. Jei taip atsitinka Pardavėjas turi pilną teisę apriboti arba nutraukti Pirkėjui priėjimą prie suteikiamų prekių/paslaugų, negrąžinant likutinės prekės/paslaugos vertės už einamą mėnesį.
7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti patirtus nuostolius.

 1. Baigiamosios nuostatos

  8.1. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  8.2. Visi kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti taikiai, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  8.3. Ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra teismingi Pardavėjo buveinės vietos teismams.